OFERTA

Gdansk Kartuska 276 E1
Gdansk ul Kreta
ulJagoszewskiego42

JAK TO DZIAŁA?

Wybór zadłużonej nieruchomości

nabycie wierzytelności

egzekucja i licytacja komornicza

przejęcie nieruchomości w ramach potrącenia komorniczego

Bankowe wierzytelności hipoteczne.

Szczególną formą wierzytelności są wierzytelności hipoteczne. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy jest jednym ze sposobów zabezpieczenia zapłaty (przez wielu uznawanym za najskuteczniejszy). Na jej mocy wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości dłużnika w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami. Sprzedaż nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela do dochodzenia należności – może on dochodzić zaspokojenia od nowego właściciela. Prawa do dochodzenia należności nie narusza też przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń nawet po wielu latach.

Umowa zbycia wierzytelności powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • wskazanie stron umowy – cedenta (obecnego wierzyciela) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela),
  • oświadczenie cedenta, że wierzytelność należy do niego, oraz wskazanie jej tytułu,
  • informację o dokonaniu przelewu wierzytelności,
  • wskazanie momentu przeniesienia wierzytelności,
  • cenę wierzytelności,
  • klauzulę dotyczącą obowiązku poinformowania dłużnika o cesji,
  • załącznik (dokument) potwierdzający istnienie wierzytelności.
    Cesja nie wymaga zgody dłużnika.

NEWSLETTER

Chcesz być informowany o najnowszych OFERTACH ?
Zapisz się do naszego newslettera.